Category: Russisk


Johanne Kalsaas, ny stipendiat på russiskfaget.

Johanne Kalsaas har bakgrunn i en BA og en MA fra UiB med europastudier og sammenlignende politikk i fagkretsen. Hun har på sin CV bl.a. utveksling ved Statsuniversitetet i St. Petersburg og feltarbeid i Moskva blant ikke-statlige organisasjoner på migrasjonsfeltet. MA-prosjektet tok for seg russiske mediers fremstilling av flyktningsituasjonen i 2015-16, med særlig henblikk på den såkalte Storskog-saken. Forskningfelt: Diskursanalyse, tradisjonelle og nye medier i Russland, digital offentlig debatt.

Tittel på hennes dr.gradsprosjekt er: Disruptive digital discourse’ and the diaspora: Representations of Norway in Russian-language ideological trolling and its reception by Russian-speakers in Norway

Mens russisk digital inngripen I vesten har blitt omfattende etterforsket med et militært og sikkerhetsmessig perspektiv for øye, vil Kalsaas prosjekt ta for seg behovet for en omfattende diskursanalytisk til nærming. Hensikten er å se på den ideologiske nettroll-virksomheten ikke bare som en strategisk, men også semiotisk prosess. Sentralt i denne tilnærmingen står ideen om diskurs-resepsjon. Hvordan blir russisk nettrollvirksomhet – spesielt rettet mot naboen og Nato-medlemmet Norge – dekodet, evaluert og potensielt implementert som ideologiske ideer? Betraktet som et vitalt mål for russiske nettangrep mot utlandet, vil studien se spesielt på resepsjonen dete får i russiske diaspora.

Brita Lotsberg Bryn med bok om «Den russiske togmyten»

I boken «Den russiske togmyten»spennes det opp et bredt og kontrastfylt kulturhistorisk lerret. I sin utforskning av russiskspråklig jernbanefiksjon, fra Pusjkin til Pelevin, tar forfatteren oss med på åpningen av imperiets første passasjerlinje. Derfra går turen videre fra revolusjonstog, sovjetiske pansertog og syketog, via en fylletur med lokaltog og en forblåst stasjon på den kasakhstanske steppen, til postsovjetiske erindrings-, samtids- og framtidstog. Boken henvender seg til spesialister og russiskstudenter så vel som til lesere med allmenn interesse for Russland, litteratur og kulturteori.

Nye ansatte ved IF

I presentasjonen av nye ansatte ved IF har vi nå kommet til post.doc. i russisk, Irina Anisimova

 

Irina Anisimova vokste opp i Saratov i Russland og studerte amerikansk litteratur og engelsk ved Saratov Stats Universitet. Hun tok dr.grad i russisk litteratur ved universitetet i Pittsburg og har også en PhD i komparativ litteratur (med hovedvekt på afro-amerikansk litteratur) fra Universitety  of South-Carolina. Etter at hun var ferdig ved universitetet i Pittsburg, har hun hatt post.doc.-stillinger ved Miami University, Ohio og  Florida State University. Ved UiB/IF vil hun gå inn som post.doc på prosjektet “Cultural Policies and Practices in Contemporary Russia.”

Hun arbeider for tiden med en monografi med foreløpig tittel “Power and Subversion: Russian Culture in Transition» og har også publisert artikler i The Comparatist, Canadian Slavonic Papers, Studies in Russian and Soviet Cinema og Slavic and East European Journal. Anisimova er fast bidragsyter til on line-tidsskriftet KinoKultura, som har post-Sovjetisk kino som tema.

 

Kjerneelementer i fremmedspråk – Innlegg ved Åsta Haukås

Åsta Haukås er med i en arbeidsgruppe nedsatt av Utdanningsdirektoratet for å utvikle hvilke kjerneelementer som skal være med i læreplanen for fremmedspråk.

Se innlegg hun har om dette på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

 

Professor Åsta Haukås forteller om kjerneelementene i fremmedspråk

Ny bok om russisk språkkultur

I januar 2018 kom Ingunn Lundes bok Language on Display: Writers, Fiction and Linguistic Culture in Post-Soviet Russia (Edinburgh University Press). Boken tar utgangspunkt i begrepet sociolinguistic change og utforsker hvordan språkendring, språkdebatt og språkpolitikk i postsovjetisk tid reflekteres i samtidslitteraturen. ‘Litteraturen’ forstås her som både ‘fiksjon’ og ‘forfattere’. Det betyr at både eksplisitte responser (forfattere som ytrer seg om språksituasjonen i ulike sammenhenger) og implisitte responser (litterære diskursers metaspråklige dimensjon) studeres og sammenstilles. Boken har et dobbelt siktemål: å bidra til det empiriske studiet av litteraturens og forfatternes rolle i språkdebatten og å bidra til teoriutviklingen innenfor sosiolingvistikkens forskning på metaspråk (utsagn om språk).

 

 

 

Innhold

Acknowledgements

Note on transliteration and translations

Introduction: sociolinguistic change and the response of literature

Part I. Post-Soviet language culture

Chapter 1. Newspeak, counterspeak and linguistic memory

Chapter 2. Challenging the standard

Part II. Language, writers and fiction

Chapter 3. Languages and styles of post-Soviet Russian prose

Chapter 4. The literary norm

Part III. Writers on language: telling and showing

Chapter 5. Pisateli o iazyke: writers’ reflections on language

Chapter 6. Abanamat: reactions to the ban on profanity in art (2014)

Part IV. Language on display

Chapter 7. Confronting linguistic legacies: Evgenii Popov and Vladimir Sorokin

Chapter 8. Language, time and linguistic dystopia: Tat’iana Tolstaia and Evgenii Vodolazkin

Chapter 9. Language ideologies and society: Valerii Votrin and Mikhail Gigolashvili

Conclusion: Towards a theory of performative metalanguage

References

Index

 

Ingunn Lunde, Language on Display: Writers, Fiction and Linguistic Culture in Post-Soviet Russia (Edinburgh: Edinburgh University Press), 232 pp. ISNB: 9781474421560.

«Historien som slagmark»

Professor i russisk, Ingunn Lunde, skriver i Morgenbladet fredag 17. november om hundreårsjubileet for den russiske revolusjon, og hvordan dette vil bli feiret (eller snarere ikke feiret) i Russland.

Bildet er tatt fra en demonstrasjon i Petrograd, 1. mai 1917. 

 

Utdrag fra kronikken:

«Et sovjetisk ordtak sier at Russlands fortid er uforutsigelig. I dagens Russland er historien blitt en slagmark. For å forstå hvorfor, må vi ta et tilbakeblikk på hvordan historie- og minnespolitikken har utviklet seg fra perestrojka-årene på 1980-tallet til i dag».

Hele kronikken kan leses her.

Spurvugleprisen til Ingunn Lunde og fagmiljøet i russisk

 

Ingunn Lunde og fagmiljøet i russisk har mottatt Spurvugleprisen 2017 for kreativ bruk av digitale løsninger i emnet RUS112 – Russisk kultur, tekst og tale.

Spurvugleprisen gis til enkeltpersoner, grupper, prosjekter, fagmiljø eller andre som har gjort gode tiltak som fremmer utdanningskvalitet.

På RUS112 har fagmiljøet utarbeidet pedagogiske og engasjerende «forberedelsespakker» som studentene gjennom Mitt UiB kan jobbe med i forkant av forelesninger. På denne måten kommer studentene bedre forberedt til undervisningen, noe som gir grobunn for mer interessante plenumsdiskusjoner.

Mer informasjon om pris og prisvinner kan en finne her.

Ingunn er også blitt intervjuet i På Høyden.

 

IF-nytt gratulerer med en velfortjent pris!

Melding angående bokserien «Slavica Bergensia»

Fra Ingunn Lunde har vi fått følgende melding:

Bokserien Slavica Bergensia er nå gått over til open access-publisering og bindene 6-12 kan leses på plattformen http://boap.uib.no/books/sb/catalog

Slavica Bergensia, grunnlagt 1999, er en internasjonal, fagfellevurdert serie. Grunnlegger og hovedredaktør er Ingunn Lunde.