Category: Engelsk


Craig Grocott ved språktesten er ny stipendiat på engelskfaget

Craig Grocott begynner som stipendiat på engelskfaget fra 1. mai 2019. Grocott har sin akademiske bakgrunn i en bachelorgrad i engelsk språk fra Lancaster University og en mastergrad i lingvistikk fra UiB. Han har siden 2016 arbeidet med den landsomfattende engelskspråktesten for skoleelever.

Hans studie er en to-sidig studie av validiteten i den nasjonale engelske språktesten, som gjennomføres blant norske elever i 5. og 8. klasse. Han skal spesielt fokusere på de substantive og strukturelle sidene av validitet, som, i bred forstand, tar for seg de ulike prosesser som inngår i å svare på testspørsmål (oppgaver) og hvilke mestringsnvåer som oppnås. Grocotts hovedmetode for å prøve ut den substantive validitet av prøvene er å gjennomføre klasseromsstudier for å finne ut om elevene utfører, eller ikke utfører, de prosesser som prøvene er ment å igangsette blant dem. For å prøve ut den strukturelle validiteten vil han gjennomføre en studie med et panel som har erfaring med språktesten. Deltagerne vil bli spurt om å gjennomgå ca.180 oppgaver og vil tilegne de mestringsbeskrivelser som de synes er passende i forhold til oppgavene. Disse vil bli kryss-sjekket mot de eksisterende mestringsnivåer som vanligvis brukes i språktesten for å finne ut om resultatene er en sann refleksjon av kompleksiteten i testene.

Ny bok Lene Johannessen og Mark Ledbetter (red.)

 

 

Edited by Lene Johannessen and Mark Ledbetter – Contributions by Julie Adams; Susan G. Cumings; Asbjørn Grønstad; Jena Habegger-Conti; Lene Johannessen; Anne Karhio; Mark Ledbetter; John McLeod; Scott Rettberg; Laura Saetveit Miles; Erik Tonning and Øyvind Vågnes

 

Emerging Aesthetic Imaginaries considers aesthetic imaginaries as they constitute and are constituted by and in our shared realities. With contributions from twelve scholars working in the fields of literary studies, visual studies, anthropology, cultural studies, and digital culture, this book takes a multidisciplinary approach to “aesthetic imaginaries,” which tests the conceptual potential from an array of perspectives and methodologies. It probes into the continuous creation and re-creation of figures for the future that invariably nod to their pasts, whether with a spirit of respect, disgust, hope, or play.

For ytterligere omtale: les her

Helle Håkonsen Lapeniene – ny stipendiat i amerikansk litteratur

Helle Håkonsen  Lapeniene

 

Helle Håkonsen Lapeniene har BA og MPhil i engelskspråklig litteratur fra UiO. Hun har også vært tilknyttet forskningsgruppen Text, Action, Space ved LLE, UiB. Prosjektet hennes ved IF har foreløpig tittel Corpus Acephalous: Violence and Eroticism in the Artistic Production of Djuna Barnes som ser på språklige og visuelle bilder i Barnes´ romaner og skuespill som strategier for destabilisering og undergraving av etablerte strukturer og rammeverk. Dette blir sett på i sammenheng med modernistiske og postmodernistiske teorier om visualitet og form samt feministiske perspektiver. Prosjektet er veiledet av Professor Željka Svrljuga.

 

 

 

Raees Calafato, ny stipendiat i engelsk og fransk fagdidaktikk

Raees Calafato tok sin mastergrad i anvendt lingvistikk ved UCL’s Institute of Education og har en bachelorgrad i International Affairs fra the George Washington University. Han har tidligere arbeidet som informasjonsspesialist ved Center for Strategic Studies and Research i de Forente Arabiske Emirater og har flere års erfaring som engelsk- og fransklærer. Raees har vært medforfatter for flere instruksjonsbøker for engelsk- og fransklærere beregnet på unge elever og har deltatt i oversettelse til tyrkisk av Saul Bellows Seize the Day and John Woods Leaving Microsoft to Change the World. Han har gode kunnskaper i engelsk, tyrkisk, russisk, fransk, spansk  og urdu og også et visst kjennskap til arabisk (MSA, golfen og egyptisk), farsi og pushto.

For tiden studerer han mandarin og norsk. Hans forskningsinteresser inkluderer læremotivasjon, litteratur i språkopplæring og multilingualisme (inkludert multispråkbeherskelse) i diverse sammenhenger.

 

Raees Calafato

Irina Tiurikova -ny PhD i engelsk fagdidaktikk

Irina Tiurikova er fra Arkhangelsk (Russland), hvor hun studerte fremmedspråk (fransk og engelsk) og kulturer ved Pomor Stats Universitet. Hun har lisensiat i sosialfilosofi og har mer enn 10 års erfaring med forskning og undervisning i multikulturalisme som politiske praktisk og pedagogisk tilnærming. Hun har deltatt i  flere prosjekter relatert til dette emnet.

Fra mai 2018 er hun PhD-kandidat ved IF på prosjektet “Development of multilingual and multicultural identity in the school subjects: Framandspråk og Fordjupning i engelsk”, som ledes av professor Åsta Haukås.

 

Irina Tiurikova

Ny stipendiat i engelsk lingvistikk, Jalaludeen Ibrahim

Jalaludeen Ibrahim fra Nigeria begynner snart som ny PhD-kandidat i engelsk lingvistikk ved IF. Han har en bachelorgrad fra Usmanu Danfodiyo  University Sokoto, Nigeria og tok sin mastergrad i engelsk ved The University of Manchester, England. Han har nettopp avsluttet ett semester som Lecturer II ved the Department of European Languages, Federal University Birnin-kebbi, i Nigeria. Hans forskningsinteresser spenner over sosiolingvistikk, diskursanalyse og engelske variasjoner.

 

Jalaludeens prosjekt ved IF har tittelen «Quotative System of Contemporary Nigerian English” og hovedveileder er Dagmar Haumann. Prosjektet ser på hvordan dagens brukere av nigeriansk engelsk (NE) gjenskaper sin egen og andres talemåte i narrative diskurser og fri samtale, spesielt med henblikk på tilegning og spredning av «ofte siterte» engelske ord og uttrykk (quotatives). Følgene ord står i spesiell fokus: «be like”, “say”, “go”, “think”, “tell”, “be all”, “be all+like” og “zero.” Denne studien undersøker hvordan valget av «ofte siterte» ord er bestemt av både lingvistiske og ekstra-lingvistiske faktorer.

 

Jalaludeen Ibrahim

Julia King er ny stipendiat på engelsk litteratur/kultur

 

Julia King is a new PhD Candidate working with Prof. Laura Saetveit Miles on the project “The English Cult of St. Birgitta: Reception and Influence, 1380-1530.” Originally from Hilo, Hawaii, Julia holds a BA (Hons) in History from McGill University, an MA in Medieval and Renaissance Studies from University College London, and an MI in Library and Information Science/Book History and Print Culture from the University of Toronto. She has recently finished a term as the Assistant Librarian at Massey College, University of Toronto, and currently works with Prof. Alexandra Gillespie and the Centre for Medieval Studies at the University of Toronto on the Digital Tools for Manuscript Study project (https://digitaltoolsmss.library.utoronto.ca).

 

Julia’s research centers on the movement of books in and around Syon Abbey, and will be conducting large-scale network analysis of book and manuscript exchange in 15th century England to determine the key actors and sites of exchange of Birgittine texts. Using the digital humanities tool Gephi, she will be creating a database of key figures in the 15th century English book and manuscript community in order to determine how late medieval people shared information.

 

 

Nye folk ved IF: Ph.D-kandidat André Storto

André Storto

 

André Storto har en mastergrad i anvendt lingvistikk fra Universitetet i Campinas, Brazil. Han snakker flere språk og har mer enn 25 års erfaring med undervisning i engelsk som fremmedspråk i flere land.

Hans forskningsinteresser spenner over multispråklig kreativitet, digialt formidlet kommunikasjon, remix studier, nåtidens mobiliteter og de nye trender i språklæring og –praksis sett i forhold til disse fenomenene. Fra høsten 2018 er han  PhD-kandidat ved IF på prosjektet “Development of multilingual and multicultural identity in the school subjects: Framandspråk og Fordjupning i engelsk”, som ledes av professor Åsta Haukås.

 

Presentasjoner av nyansatte ved IF

Mange nye har begynt ved IF i de siste uker og vi vil forsøke å presentere dem i bloggen.

Først ute er Kristin Utne, som er tilsatt i 50% stilling på engelsk fagdidaktikk.

Kristin Utne skal i høstsemesteret 2018 undervise i engelsk fagdidaktikk i en deltidsstilling ved IF. Hun er ellers lærer ved Knarvik vgs. med fagene engelsk, norsk, tysk og samfunnsfag. Hun har undervist siden 1993.

Utne fullførte sin mastergrad i engelsk litteratur i 1995. Hun har foreløpig ikke en lang akademisk karriere bak seg, men var assistentlærer i fonetikk mens hun holdt på med mastergraden. I samme periode studerte hun i ett semester ved “University of East Anglia» i Norwich, hvor hun ble spesielt interessert i sosiolingvistikk og pragmatikk.

Kristin Utne har også undervist i engelsk fagdidaktikk ved UiB tidligere, i tiden 2000 til 2002.

Aud Solbjørg Skulstad kritisk til dannelsesaspektet i nye læreplaner

Aud Solbjørg Skulstad

 

Høsten 2020 blir det innført nye læreplaner i skolen. Som ledd i læreplanarbeidet ble Kunnskapsdepartementets endelige versjon av kjerneelementer presentert 4. juni 2018.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kjerneelementgruppene/engelsk–oppsummering-av-innspill/ 

Kjerneelementene er det viktigste elevene skal lære i hvert fag. De utgjør grunnlaget for de nye læreplanene og angir retningen for utviklingen av dem. I en artikkel i «Klassekampen» 18. juni 2018 uttrykker Aud Solbjørg Skulstad, professor i engelsk fagdidaktikk ved IF, bekymring for danningsaspektet ved engelskfaget basert på de nye kjerneelementene. I artikkelen får hun støtte av Kristin Bech, førsteamanuensis i engelsk ved UiO og tidligere doktorgradsstudent ved UiB.

 

Aud Solbjørg

 

Lenke til artikkel i  klassekampen

 

 

Next page →