Historia om -ish

isj1

 

Fredag 06.10 ble første runde av det nyetablerte konseptet «lingvistisk faglunsj» arrangert for alle som måtte føle seg kallet. Tema for tilstelningen var historia om suffikset -ish, «fra english til whateverish», og mang en kunnskapshungrig språkentuasiast lot seg innfinne.

Det var en grundig tilberedt lunsjrett som ble servert de frammøtte, da Kari Haugland, Dagmar Haumann og Matthias Eitelmann (fra Johannes Gutenberg-Universität Mainz) i skjønn harmoni la for dagen en hel rekke finurligheter og idiosynkrasier vedrørende nevnte suffiks.


Ansvarlig for forretten, Kari Haugland, lot bemerke at -ish fra starten av det tyvende århundret til i dag har hatt en spennende og uventet reise, som ikke egentlig ligner så mye på turen andre avledningsaffikser har vært på. Spesielt særegent er det at -ish klenger seg til ord av ulikt opphav og ulike ordklasser. Denne påstanden ble krydra med eksempler på ulike forekomster av -ish, blant annet «Steely Dan-ish», «shrimpish» og «water-land-ish».

 

Til hovedrett lot Matthias Eitelmann publikum få smake på de ulike sidene av  -ish sin ekstravaganse. Godt hjulpet av resultater fra korpussøk i forskjellige korpora som til sammen dekker den engelske språkhistorien fra Old English til Present Day English, kunne han belegge påstanden om at bruken av -ish har endret seg. Den har blitt mer produktiv gjennom at den oppstår langt oftere med nye former enn tidligere, mer variabel i at den har en mye større variasjon i hvilke former den henger seg på, og mer kreativ i at antallet unike former (altså sammensetninger med -ish som det kunne finnes ett eksempel av i korpuset) er mye større i korpus som dekker synkron språkbruk, enn de som dekker tidligere språkbruk.

 

Som dessert fikk publikum tygge på hvilke implikasjoner disse nye funnene har å si for den kognitive lingvistikkens begrep om grammatikaliseringsprosesser. Denne bordsettingen ble traktert av Dagmar Haumann, som kunne påpeke at utviklingen til –ish tyder på en avgrammatikalisering, der et avledningsaffiks som opprinnelig klenger seg til substantiv for å lage adjektiv, får en ny funksjon som et selvstendig, semantisk betydningsbærende ord. Dette er stikk i strid med hva som vanligvis skjer: at ord mister sin semantiske betydning til fordel for en nyvunnet grammatikalsk betydning. Alt i alt viser dette funnet at det er all mulig grunn til å fortsette utforskningen av -ish sine mange merkverdigheter, det kan nemlig ha innvirkning på sentrale lingvistiske teorier.

 

Etter foredraget kunne de kunnskapstørste bestille ytterligere opplysninger og betraktninger fra ekspertpanelet. Til sist ble også disse forsynt, og man kunne erklære åpningen av lingvistisk faglunsj som en appetittvekker for så vel studenter og forskere som administrasjon.