Month: august 2017


Robert Stark, ny mann på engelsk litteratur

Robert Stark er vikar for Erik Tonning på engelsk litteratur

img_2038

 

Robert Stark er forfatter av Ezra Pound’s Early Verse and Lyric Tradition: A Jargoner’s Apprenticeship (Edinburgh U.P., 2012) utgitt på Leaky Boot, 2014. Hans nåværende forskning har som målsetting å se på de konvensjonelle 1800- og 1900-tallsperiodene med nye øyne, spesielt lyrisk poesi, ved å påpeke et dekadent århundre som, grovt sett, startet med utgivelsen av Charles Baudelaire’s Les Fleurs du Mal og kulminerte med arbeidet til den amerikanske generasjonen med bl.a. John Berryman, Elizabeth Bishop, and Robert Lowell. Forskningen er grunnleggende opptatt av arbeidet og den estetiske funksjon av allusjoner og intersubjektivitet innen Starks korpus.

Stark håper, i løpet av sitt opphold ved IF, å ferdigstille den første bok-lengde studien av den neglisjerte engelske dikteren Ernest Dowson, som har en hovedrolle i utviklingen av dekadent poesi på engelsk og framveksten av lyrisk modernisme. Den neste fasen i forskningen vil fokusere på resepsjonen av disse dekadente ideene: først, slik de ble adoptert av hovedarkitektene for lyrisk modernisme i engelsk diktning: Ezra Pound, T. S. Eliot, James Joyce and W. B. Yeats. Så vel som å vektlegge den modernistiske dekadente arv, vil forskningen vise hvordan John Berryman, Robert Lowell, and Elizabeth Bishop kommer fram til dypt dekadente perspektiver i sin estetiske praksis og deres rolle som forfattere av lyrisk poesi, med ødeleggende resultater.

Stark har tidligere undervist ved Marquette University, Oklahoma State University, The American University of Paris, og the University of Exeter.

 

Ny bok om klimadiskursen, redigert av Kjersti Fløttum

Boken er redigert av Kjersti Fløttum og utgitt på Routledge forlag

bok-flottum

 

 

Thou Shalt Not Kill (the Planet)

Klima – Et magasin om klimaforskning fra CICERO Key scientists

Publisert 25.07.2017.

I en ny bok har språkforsker Kjersti Fløttum med kolleger nærlest Parisavtalen og utforsket metaforene vi bruker  om klima. Forfatterne hevder at klimasaken nå har større potensial som idé enn som fysisk fenomenDerfor er det en utfordring at tekstene som evner å sette klima på dagsorden ennå er tunge og tekniske.

Nordmenn har en vag vilje til å redde kloden, viser en studie av Kjersti Fløttum, professor i lingvistikk ved Universitetet i Bergen. Men før vi nordmenn bretter opp ermene, vil vi helst ha en sterk leder som viser vei.Og før denne uspesifiserte lederen staker ut retningen foross, bør vedkommende vite hva språk og språklige virkemidler har med klima å gjøre, skriver Fløttum i en ny bok hun er redaktør for.

Resten av anmeldelsen kan du lese her

Kjersti Fløttum med kronikk i Bergens Tidende om våre feriereiser til syden

  1. Feriereiser med fly gir vi ikke slipp på

    Det skulle vel bare mangle at vi ikke kan fly vekk fra en sur og våt norsk sommer

    Illustrasjonsfoto Jan M. Lillebø Bergens Tidende

illustrasjon-jan-m-lillebo-bt

 

Kjersti Fløttum hadde 21. august en kronikk i Bergens tidende angående våre feriereiser med fly til syden. Her følger første avsnitt. Resten av kronikken finnes ved å følge lenken nedenfor

 

Ferietiden er over, og vi nordmenn har boltret oss i mange utland med sol, varme og spennende opplevelser. Det skulle vel bare mangle at vi ikke kan benytte oss av de superbillige flyreisene som bringer oss vekk fra en sur og våt norsk sommer.

Så var det dette med lange flyreiser til utlandet, da, og problemet med CO₂-utslipp som en av de viktigste årsakene til menneskeskapte klimaendringer. Dette er en viktig problemstilling med tanke på hva vi som enkeltindivider er villige til å bidra med for å begrense skadelige klimaendringer.

 

Les hele kronikken her

 

 

 

 

Anne-Kate Ellingsen, ny stipendiat på fransk og tilknyttet klimaprosjektet

Anne -Kate Ellingsen

anne-ellingsen

 

Anne-Kate Ellingsen er stipendiat i fransk ved IF og tilknyttet LINGCLIM-prosjektet under ledelse av Kjersti Fløttum. Hun har en mastergrad i fransk fra UiB, som sammenlignet politisk retorikk hos Stoltenberg og Sarkozy i etterkant av terrorangrep. Hun har også en bachelor i LEA fra Université de Lille og en bachelor i sosiologi fra UiB.

Ellingsens Phd-prosjekt har foreløpig tittel «Retoriske strategier i debatten om atomenergi i Frankrike». Prosjektet har som mål å kartlegge de retoriske strategiene og de språklige praksisene som blir brukt i argumentasjonen som har utviklet seg i den franske debatten om klima, da særlig i forbindelse med bruken av atomkraft som energikilde. Studien skal også omhandle utviklingen i språkbruk gjennom en komparativ analyse av retorikken knyttet til emnet fra oppstarten av atomkraft som energikilde i 50-årene og frem til dagens utfordringer. De språklige og retoriske strategiene endrer seg etter hvert som synet på atomkraft endrer seg og de klimarelaterte utfordringene tilføyer nye perspektiver på verdens energisituasjon. En detaljert beskrivelse av de retoriske strategiene og de språklige virkemidlene som har til hensikt å påvirke i en gitt kommunikasjonssituasjon vil bidra til ny kunnskap om spørsmål knyttet til en viktig samfunnsutfordring.

 

Semesterstart ved IF

Fra semesterstarten

semesterstart

 

Semsteret i gang for nye språkstudenter

 Institutt for fremmedspråk hadde glede av å ønske 438 nye studenter velkommen på bachelor, årsstudier og lektorutdanningen i et høytidelig velkomstmøte mandag 14. august. For å gi de nye studentene en best mulig start, får de også tilbud om å delta i studiestartgrupper. Her loser erfarne studentgruppeledere de ferske studentene gjennom de to første dagene på UiB. Onsdag og torsdag i uke 33 er satt av til orienteringsmøter både på program og fag, og på fredag blir alle nye masterstudenter ønsket velkommen med felles frokost og møter med fagmiljø og studieveiledere. Vi venter totalt 38 nye studenter på masterprogrammene våre, hvorav 5 starter på erfaringsbasert master i undervisning (engelsk). I tillegg starter 21 studenter på lektorutdanningen i fremmedspråk på masterdelen av studiet sitt i høst. Vi ønsker alle de nye studentene våre lykke til!

Silje Grønner Stang

 

Shouhui Zhao: forsker med travel sommer

Shouhui Zhao ved Southampton University

dig

 

Sommeren 2017 var en meget travel tid for Shouhui Zhao ved kinesiskfaget, som deltok ved en rekke konferanser og seminarer. Shouhui holdt først en forelesning med tittel  “Chinese Character as a Culture Phenomenon: Paradox in Chinese Character Education in Singapore Primary Schools”, ved The International Symposium of Language Communication and Civilization Dialogue, som ble holdt ved Oxford Universitet fra 28. til 29. Juni.

Umiddelbart etter reiste han til Southampton universitet for å lede den siste del av The 15th International Conference on Teaching and Learning  Chinese in Higher Education, som var organisert av The British Chinese Language Teaching Society. Konferansens tema var Teaching and Learning Chinese in Global Context: from Language Policy to Classroom Practice og Shouhuis presentasjon handlet om å forholde seg til lingvistiske tilnærminger i undervisning i kinesisk som andrespråk: mot en modell ut fra et språksosiologisk perspektiv.

Tilbake i China holdt han et innlegg ved seminaret Personal Experience from Classroom to Project to Publication: Language Education and Policy as a Case ved Changsha polytekniske universitet, 13. juli. Fra 16. til 20. juli var han invitert som en av 6 internasjonale «keynote speakers” ved det andre  treningsseminaret  for kinesiske forskere om internasjonale publikasjoner, som ble holdt ved Huaqiao (Overseas Chinese) University i Quanzhou. Seminaret samlet 200 entusiastiske universitetslærere fra hele China.

shouhui-iii

Paneldeltagere ved Changsa Polytechnic University

Wassim Rustom er ny stipendiat i engelsk litteratur

Wassim Rustom

wassim-rustom

Wassim Rustom er ny stipendiat I engelsk litteratur og har Erik Tonning som hovedveileder. Han har bakgrunn fra UiO hvor han avla både lavere grad og en mastergrad i engelsk litteratur.

Hans avhandling er foreløpig titulert “Literature as Site of Contention over Logics of Use: From Wordsworth to Joyce”. Prosjektet har som utgangspunkt at hverken litteratur,  “bruk” eller “anvendelighet” er stabile helheter eller konsepter, men eksisterer historisk og er tilformet gjennom historisk diskurs og praksis. Målet er derfor å undersøke visse måter som framveksten av moderne litteratur fra siste del av det attende århundret kan ha blitt bundet opp i en diskusjon om hva «bruk» betyr, hvordan det er blitt oppfattet og hvordan det regulerer menneskelig aktiviteter, med et utgangspunkt i skrivekunsten. Prosjektet vil sentrere seg rundt arbeider av William Wordsworth, Walter Pater og James Joyce.

 

Gunn Inger Sture – ny stipendiat på fransk og tilknytta Aldringsprosjektet

                                                                                                                                                      Gunn Inger Sture

gunn-inger

 

Gunn Inger Sture er ny stipendiat ved IF i høst og er tilsett på «Aldringsprosjektet» under leiing av Margery Vibe Skagen. Ho har ein mastergrad i fransk frå UiB og har elles både allmenn litteraturvitskap og nordisk i fagkrinsen.

Phd-prosjektet hennar, som har arbeidstittelen «Marcel Proust – tidsmetaforar, minne og aldring», er knytt til forskingsprosjektet «Aldring i kulturhistorisk perspektiv: litteratur, medisin, psykologi, juss». Tid og minne er viktige tema i Proust sitt store romanverk På sporet av den tapte tid, og ho skal sjå på kva Proust sine metaforar for tid, minne og aldring kan fortelja oss om det aldrande sjølvet, slik Proust utforskar og konstruerer det. Proust sin estetikk kan seiast å springa ut av ei erkjenning av at aldring både er fysisk forfall – kroppslege teikn på at tida går – og samtidig ein føresetnad for å skapa og få tilgang til noko tidlaust gjennom mellom anna minnet.